tekirdağ, barbaros, barbaros belediyesi, tekirdağ ili, tekirdağ valiliği, tekirdağ tatil yerleri, fen işleri

tasarim59

tekirdağ, barbaros, barbaros belediyesi, tekirdağ ili, tekirdağ valiliği, tekirdağ tatil yerleri, fen işleri

Fen İşleri

Birol KARA

FEN İŞLERİNİN GÖREVLERİ

 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde sağlıklı, planlı ve sürdürülebilir bir kent yaratmak, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla plan ve proje üreten bu çalışmaların uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlayan birimdir.

-Hizmet alanına giren tüm Belediye sınırları içindeki cadde ve sokak bazında olan hizmetlerin tespiti, ölçümlerinin yapılması, tahmini keşiflerinin hazırlanması program bütçeye alınması.

-Vatandaşlardan gelen şikayet ve teknik bilgi gibi dilekçelerini tetkik etmek ve sonuçlandırmak. Teknik bilgi isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olmak.

-Mevcut yolların genişletilmesi, düzenlenmesi, alt temel ve temel tabakasının teşkili, Belediye sınırı içinde bulunan yolların bakım ve onarımı, Mevcut yolların genişletilmesi, düzenlenmesi, Mahalle içi veya yeni açılan yolların stabilize serilmesi, sıkıştırılması, kullanılır hale getirilmesi,  Asfalt kaplama yapılacak mevcut yolların tesviyesi, temizlenmesi, asfalta hazır hale getirilmesi, Planlarda mevcut yola terkleri yapılmış Belediyeye ait yolların açılması.

-Belediye sınırları dahilinde imar, ıslah, koruma amaçlı imar planlarında talep edilen tadilat ve tekliflerin Belediye Meclisine intikal ettirmek ve her türlü işlemleri yapmak,

-İmar durumu tanzim etmek.

-Belediye sınırları içinde nazım imar planı, uygulama imar planı, ıslah imar planı, koruma amaçlı imar planı uygulamalarına yönelik; parselasyon, ifraz, tevhit, yola terk, temel vizesi, toprak vizesi, arazi kotlandırılması, revizyon vb. hizmetler ile kurumlara ait yazışmalar ve halihazır pafta çalışmalarını yapmak.

-3194 sayılı yasanın 18. maddesi ve bununla ilgili yönetmelik esaslarına göre imar planları çerçevesinde uygulama yapmak.

-Plan, yönetmelik, genelge gibi mevzuat esaslarına göre tanzim edilen yeni yapılanma, tadilat, tamirat, kat ilavesi ruhsat taleplerini değerlendirmek, Ruhsata tabi olan tüm yapılaşma taleplerinin plan, yönetmelik, genelge vb. mevzuat hükümlerine göre tetkik edilen projelere ruhsat tanzim etmek, 

-Yapı Kullanma izni müracaatlarına ait tetkikleri yapmak ve işlemlerini tamamlamak,

-Belediye sınırları içinde yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre ruhsata bağlanan ve ruhsat esaslarına aykırı yapılanmalar ile ruhsatsız inşaat faaliyetlerinin tespitini yapmak, Ruhsatlı yapıları proje ve eklerine uygun olarak devamlı kontrol etmek, ruhsatsız yapıları tespit etmek.

-Yüklenici firmalara yaptırılan yapım, yol, bordür, tretuvar, döşeme vb. faaliyetlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek,

-Her türlü jeolojik-jeoteknik etüt raporları ile zemin ve temel etüt raporlarını hazırlatmak ve kontrol etmek birimimiz görevleridir.

         web mail
Tekirdağ web tasarım 59